Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Marita Portheine
Secretaris: Ilona van der Tang
Penningmeester: Frits Koffijberg
Lid: Tije Feijen
Lid: Rona Middelaar

Medisch beheerders

Marja Beltman
Karin Huizer
Marita Portheine

Doelstelling

De Stichting Egelopvang Zoetermeer e.o. is opgericht op 17 januari 1994.
De doelstellingen van de opvang zijn:

  1. De stichting heeft als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk of niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.
  2. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
  3. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.
  4. De stichting geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.
Vergunning

Met ingang van 1 juli 2009 is er een kwaliteitsprotocol van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie van kracht geworden.
Hier moeten vanaf 1 juli 2012 alle opvangcentra voor wilde inheemse dieren aan voldoen. Het doel van het kwaliteitsprotocol is om de kwaliteit in de centra te kunnen waarborgen.

Bij Beslissing van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 februari 2012 is (tot en met 30 juni, 2017) aan de Stichting Egelopvang Zoetermeer e.o. ontheffing verleend (onder nummer FF/75/2012/043) van de verbodsbepalingen genoemd in:
artikel 9 van de Flora- en faunawet voor zover het betreft het doden, vangen en bemachtigen van de beschermde inheemse egel (Erinaceus europaeus)
artikel 13, lid 1, van de Flora- en faunawet voor zover het betreft het vervoeren, ten vervoer aanbieden, afleveren en onder zich hebben van de beschermde inheemse egel
Deze ontheffing vervangt de voorgaande vergunning die werd verleend aan onze opvang.

egelopvang zoetermeer e.o.